فضای کسب و کار

بـــام هر کارخانه، یک نــیروگاه خورشیدی 

از فضای بلااستفاده تولید و کسب و کار خود برای احداث و فروش برق خورشیدی استفاده کنید.

هر محیط تولید دارای فضاهای بلااستفاده قابل توجهی میباشد بام سـولـه، بامهای مسطح ، مــحوطه بلااستفاده کـارخانجات، بامهای اداری، بهترین گزینه برای نصب پنلهای خورشیدی، تولید و فروش برق خورشیدی می باشند. 

این خاصیت سرمایه گذاری خورشیدی است که از کمترین امکانات شما، بهترین بهره برداری را خواهد داشت.